Základní škola Merklín
rozšířené vyhledávání

Individualizace

V školním roce 2011/2012 a 2012/2013 jsme uvítali možnost využití individualizace ve výuce. V hodinách angličtiny jsme, spolu s kolegyní, mohly pracovat s méně početnými skupinami žáků. K této práci se můžeme vyjadřovat pouze pozitivně a shrnuly jsme ji do několika hlavních bodů:

Výhody:

 • nízký počet žáků ve skupině
 • klidnější prostředí, méně ruchu, lepší soustředění
 • snazší uplatnění individuálního přístupu
 • více prostoru pro mluvený projev
 • u slabších žáků ve skupině možnost důkladného procvičení, zaměření na základní učivo
 • při práci ve dvojici či skupině – možnost důkladnější kontroly vyučujícím
 • dostatek prostoru pro hry na koberci – možné uplatnit pravidelně v hodinách
 • práce s interaktivní tabulí – snadné střídání žáků; více prostoru pro užití pera a interaktivní činnosti; lepší organizace kolem tabule

Další pozitivním rysem byl i samotný fakt spolupráce s kolegyní, kdy jsme v rámci koordinace obou skupin, které byly dělené, spolu konzultovaly naše přípravy i výstupy z hodin. Vzájemně jsme si doplňovaly zásobník svých her a aktivit, které jedna z nás našla v literatuře či jiném zdroji. Hodnotíme tuto práci v rámci individualizace jako velmi pozitivní a přínosnou.

Bc. Helena Sýkorová, učitelka AJ.

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti

Individualizace výuky probíhala v předmětu Český jazyk dva roky od šk. roku 2011/12 ve dvou třídách: v 5. ročníku (26 žáků, z toho do hodin EU-OPKV zařazeno 13 dětí) a v 8. roč. (16 žáků / do hodin EU-OPVK zařazeno 9 žáků). Klíčem při výběru byly především dobré studijní předpoklady daných žáků.

Nejvýraznější výhody individualizace (projevily se především u mladších žáků (5. a 6. roč.)):

 • kvalitnější práce s předkládanými texty, a to i náročnějšími
 • vyšší čtenářská zdatnost, jazyková vybavenost a obratnost při vyjádření vlastních prožitků z četby
 • žáci prakticky stále intenzivně zapojeni do práce v hodině
 • hodiny v užším kolektivu se vyznačovaly důvěrnější atmosférou, větší otevřeností
 • větší prostor k upevňování učiva, procvičování
 • možnost rozšíření knižního fondu žákovské a učitelské knihovny

Hodiny byly využívány k prezentaci referátů z individuální četby žáků, žáci vedeni ke kultivované formulaci vlastních dojmů z četby díla, navazovaly krátké diskuse se spolužáky, hodnocení a sebehodnocení.

Žáci 8. a 9. roč. častěji využívali základy studijního čtení – vyhledání klíčových slov, formulace hlavních myšlenek textu, tvorba otázek, výpisky či výtah, popř. prezentace. Více prostoru také k metodám srovnávacím (týž námět v literárním, filmovém, popř. divadelním zpracování). Dostatečný prostor věnován interpretaci smyslu lit. díla podle probíraných žánrů, analýze čtených textů. Nejen žákům 9. roč. měly hodiny posloužit k systematizaci odborných pojmů, k rozšiřování všeobecného kulturního přehledu.

Vstupní a výstupní testy napsány s žáky 8., resp. 9. roč. Výsledky odpovídají kvalitě třídy – průměrní žáci i mezi budoucími studenty.

Srovnání: 

 • průměrný prospěch v Čj     x     výsledky testů
 • v 2. pol. 7. roč. =  2,44          x      vstupní    3,03
 • v 2. pol. 9. roč. =  2,77          x      výstupní  3,63

Pozn. slabší výsledek závěrečného testování nepochybně ovlivněn velmi nízkou motivací žáků 9. roč. přijatých již na SŠ (testování proběhlo 13. 6. 2013). Možnost využití individualizace vidím jako velké plus při výuce Čj v kterémkoli ročníku.

Zpracovala Mgr. Alena Vozárová

Projekty

EUMŠMTLogo Plzeňského krajeNPÚSFŽPeduzměnaMAS Aktivios

Evropský fondEU peníze školám