Základní škola Merklín
rozšířené vyhledávání

Volební řád

Volba zástupců bude probíhat podle níže uvedeného volebního řádu:

 

Obec Merklín

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon )

v y d á v á

Obec Merklín jako zřizovatel Základní školy Merklín, okres Plzeň-jih

VOLEBNÍ  ŘÁD

pro volbu členů školské rady

 • I.

Obec Merklín je zřizovatelem Základní školy Merklín, okres Plzeň-jih.

 • II.

Usnesením Zastupitelstva obce Merklín č. 13/05  ze dne 29.9.2005  se s účinností od 1. ledna 2006

zřizuje školská rada při Základní škole Merklín, okres Plzeň-jih a zastupitelstvo obce určilo, že školská rada bude tříčlenná.

 • III.

Složení školské rady:

 • třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel
 • třetinu členů volí zákonní zástupci nezletilých žáků
 • třetinu členů volí pedagogičtí pracovníci dané školy

 

 • IV.

Funkční období členů školské rady je tři roky. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Členem školské rady nemůže být ředitelka školy.

 • V.

Volba členů školské rady proběhne tajným hlasováním. Ředitelka školy zajistí v souladu s tímto volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. Volbu zajistí tak, aby zákonní zástupci nezletilých žáků školy a pedagogičtí pracovníci školy měli stejné podmínky.

 • VI.

Ředitelka školy vyhlásí termín voleb a k volbám svolá osoby oprávněné volit své zástupce do školské rady formou oznámení. Oznámení obsahuje datum a místo konání voleb a způsob jak, komu a do kdy mohou být navrhováni kandidáti. Oprávněnými voliči jsou pedagogičtí pracovníci pro své kandidáty a zákonní zástupci nezletilých žáků pro své kandidáty školské rady. Každého nezletilého žáka při volbě zastupuje zákonný zástupce.

 • VII.

S návrhem kandidátů na členy školské rady budou zákonní zástupci nezletilých žáků seznámeni nejméně 14 dní před uskutečněním voleb prostřednictvím Zpravodaje a pedagogičtí pracovníci nejméně 14 dní před uskutečněním voleb prostřednictvím vývěsky ve sborovně 2. stupně. Údaje o kandidátech mohou být zveřejněny jen s jejich souhlasem.

 • VIII.

Ředitelka školy zajistí přípravu seznamů voličů. Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách.

 • IX.

Hlasování proběhne tajně. Ředitelka školy zajistí hlasovací lístky, které musí být vytištěny písmem téhož druhu a stejné velikosti, na papíru téže barvy a týchž rozměrů, v záhlaví lístku bude uvedena skupina ( pedagogové/zákonní zástupci nezletilých žáků )a počet kandidátů, který má být zvolen. Hlasovací lístky budou opatřeny otiskem razítka školy. Pořadí kandidátů na hlasovacích lístcích bude označeno arabskými číslicemi a bude uvedeno jméno, příjmení a trvalé bydliště kandidáta.

 • X.

Ředitelka školy stanoví přípravný výbor pro volby členů do školské rady. Přípravný výbor eviduje návrhy kandidátů, zabezpečuje hlasování, zaznamenává počet voličů, výsledky hlasování a vyhlašuje výsledky voleb zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupců pedagogických pracovníků. Přípravný výbor pořizuje zápis o průběhu voleb.

 • XI.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Na hlasovacím lístku označí volič zakroužkováním pořadového čísla kandidáty, které volí. Jiné písemné úpravy hlasovacího nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.Lístky, na kterých je označeno více kandidátů, než je velený počet, jsou neplatné. Upravený hlasovací lístek volič vloží do volební schránky.

 •  XII.

Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitelka školy.

 • XIII.

Zápis o volbách do školské rady předává přípravný výbor ředitelce školy. Ředitelka školy oznámí písemně zvolenému členovi jeho členství ve školské radě s uvedením doby funkčního období. O výsledku voleb do školské rady podá ředitelka školy do deseti dnů od uskutečnění voleb zprávu zřizovateli.

 • XIV.

Tento volební řád je platný ode dne jeho schválení Zastupitelstvem obce Merklín.

Tento volební řád byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Merklín č. 13/05  ze dne 29.9.2005.

Projekty

EUMŠMTLogo Plzeňského krajeNPÚSFŽPeduzměnaMAS Aktivios

Evropský fondEU peníze školám