Základní škola Merklín
rozšířené vyhledávání

EU – peníze školám

 • Číslo výzvy: 21
 • Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnostEU peníze školám
 • Prioritní osa: 1 – Počáteční vzdělávání
 • Oblast podpory: 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
 • Zahájení projektu: 1.9.2011
 • Ukončení  projektu: 30.4.2014

Cíl projektu

 • Cílem projektu je pomocí moderních metod a nástrojů docílit zkvalitnění stavu počátečního vzdělávání.. Naše škola uplatňuje prvky klasického i moderního vyučování a naším cílem je naučit žáky využívat získané vědomosti  pro praktické využití. Žákům  předáváme takové znalosti a dovednosti, které jsou uplatnitelné v životě. Cílem projektu je vytvořit u každého žáka pozitivní vztah ke vzdělávání a to názornou, efektivní formou za využití interaktivních nástrojů. Cíle tohoto projektu navazují na cíle stanovené v ŠVP ZV. Pro budoucí život v EU chceme poskytnout všem žákům jazykové dovednosti ke komunikaci ve dvou cizích jazycích. Chceme podporovat rozvoj individuálních schopností všech žáků, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků talentovaných .Pro toto chceme  zdokonalit  podmínky výchovně vzdělávacího procesu dělením  vyučovacích hodin, uplatňováním pedagogických metod, které umožňují individuální přístup k potřebám a možnostem každého žáka.
 • Projekt bude realizovaný v hodinách českého, anglického jazyka a matematiky.
 • Budeme podporovat  vytváření podmínek podporující rozvoj individuálních schopností žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v oblasti čtenářské a informační gramotnosti. Žáci budou rozděleni do skupin s ohledem na jejich individuální schopnosti v oblasti čtenářské a informační gramotnosti. Současně s tím budou zajištěny i materiální podmínky pro navrhované vzdělávací aktivity. Zindividualizováním přístupu k žákům chceme podpořit také jejich rozvoj v matematických dovednostech, ke kritickému vyhodnocování informací a k práci s moderními technologiemi.
 • Dalším naším důležitým cílem je vést žáky k všestrannému používání informačních technologií. Cílem projektu je zpestření vlastní výuky prostřednictvím činností při využití digitálních technologií. Podporovány jsou takové činnosti, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Zaměříme se na aktivity, které umožňují následné zveřejnění a sdílení s pedagogickou veřejností. Pomocí interaktivních nástrojů tak dáme žákům dostatek možností a podnětů, aby se samy učily a objevovaly svět kolem sebe.
 • Jako indikátory úspěšnosti tohoto projektu budou vzdělávací výsledky žáků, výsledky v soutěžích, výsledky v přijímacím řízení , prezentace školy, spokojenost žáků a rodičů.

Specifické cíle

 • Vytvoření sad digitálních učebních materiálů pro využití ve výuce.
 • Zkvalitnění výuky běžných předmětů díky využití moderních ICT technologií.
 • Modernizace a zkvalitnění ICT vybavení školy.
 • Vybavení speciální učebny multifunkčními žákovskými pracovišti pro výuku standardních předmětů pomocí ICT na 1.st. .
 • Zkvalitnění výuky díky individualizaci v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, cizích jazyků a matematiky.

Cílové skupiny

 • pedagogičtí pracovníci školy
 • žáci školy

Zdůvodnění potřebnosti projektu

 • Rozvoj informačních technologií výrazně ovlivňuje chování, jednání a vztahy nejen mladé generace, ale celé společnosti.
 • Projekt EU peníze školám počítá s výrazným využitím moderních technologií jako nástroje, který nebude využíván pouze pro rozvoj počítačových dovedností, ale také k výuce běžných předmětů, zavádění inovativních forem a metod výuky.

Přínosy pro cílové skupiny

 • pedagogičtí pracovníci
 • zjednodušení přípravy na výuku pomocí ICT technologií
 • snadná úprava a modernizace digitálních učebních materiálů (DUM)
 • možnost sdílení DUM vzájemně mezi vyučujícími – suplování, nástup nového pracovníka
 • dostupnost nejmodernějších ICT technologií
 • žáci
 • moderní formy a metody vyučování
 • dostupnost DUM v digitální podobě pro zpracování domácích úkolů, přípravě na výuku během nemoci, apod.
 • využití nejmodernějších ICT technologií ve výuce

EU peníze školám – individualizace

 

Projekty

EUMŠMTLogo Plzeňského krajeNPÚSFŽPeduzměnaMAS Aktivios

Evropský fondEU peníze školám