Základní škola Merklín
rozšířené vyhledávání

Poskytnutí grantu

 • z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí

uzavřená podle § 269, odst. 2, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Základní škole Merklín, okres Plzeň – jih

 Článek 1 – Předmět

1(1)   Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele grantu poskytnout grant z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí pro realizaci projektu nazvaného:  Rozšíření učebny v přírodě a revitalizace Zelené zahrady.

1(2)   Příjemci grantu bude poskytnut grant na základě podmínek stanovených touto smlouvou, která sestává z tohoto dokumentu „Smlouvy o poskytnutí grantu“ (dále jen „smlouva o poskytnutí grantu“) a jeho příloh. Příjemce grantu tímto potvrzuje, že uvedené dokumenty četl, a že souhlasí s jejich zněním.

1(3)   Příjemce grantu přijímá grant a zavazuje se realizovat projekt na svou vlastní zodpovědnost.

Článek 2 – Doba realizace projektu

2(1)   Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu poslední z obou stran.

2(2)   Realizace projektu začne: 7.1.2013. Projekt bude ukončen 7.10.2013

2(3)   Doba trvání realizace projektu je 10 měsíců. Veškeré uznatelné výdaje a činnosti je možné realizovat pouze v tomto období.

Článek 3 – Financování projektu

3(1)   Odhad celkových způsobilých nákladů projektu, jejichž krytí může být financováno ze strany poskytovatele grantu, činí 70 000 Kč.

3(2)   Poskytovatel grantu se zavazuje poskytnout částku v maximální výši 70 000 Kč,
tj. 100 % předpokládaných celkových uznatelných nákladů .

3(3)   Zálohová platba ve výši  56 000 Kč bude vyplacena ne dříve než 14 kalendářních dní před zahájením projektu a  nejpozději do 1 měsíce od zahájení projektu.

3(4)  Zůstatková platba ve výši  14 000 Kč bude vyplacena do 45 dnů od data schválení závěrečné zprávy poskytovatelem grantu.

Popis projektu

Článek 1 – KLÍČOVÉ AKTIVITY

Aktivity projektu:

 • Jsme venkovská základní škola se 163 žáky. Výuka se zaměřuje na jazykovou a environmentální oblast. Vzhledem k počtu žáků máme poměrně dobré výkony též ve sportovních soutěžích. Ke škole přiléhá rozsáhlá zahrada, jejíž jedna část je již dlouhou dobu vyčleněna pro připravenou a z finančních důvodů stále odkládanou přístavbu tělocvičny, druhou – dříve nevyužívanou – postupně přeměňujeme na bezúdržbovou okrasnou, relaxační a naučnou plochu.
 • Máme vybudovanou kamennou zídku se skalničkami, okrasné záhony s bylinkami a květinami, které byly vyšlechtěny z původních planě rostoucích, podél přístupové cesty jsou umístěny říční kameny tak, jak je postupně řeka usazuje – od největších balvanů až po valounky a písek. V roce 2010 jsme díky grantu ČEZ dokončili výstavbu jezírka, takže naši žáci mohou pozorovat a krmit rybičky, sledovat vodní rostliny, a protože na jezírko navazuje napodobenina horského skalnatého terénu, také poznávat rostliny podle výskytu ve výškových stupních krajiny. Stromy, keře i byliny byly popsány českým i latinským názvem, bohužel, některé jmenovky se ztratily nebo byly poškozeny. Záhony jsou překryty mulčovací kůrou, část jich je ohraničena dřevěnými hranoly, které jsou však již značně napadené hnilobou. Do zahrady i jezírka se nám nastěhovali volně žijící živočichové jako ještěrky nebo vodoměrky, chodí sem pít mnoho ptáků. Při realizaci zahrady pomáhali a pomáhají pedagogům nejen žáci školy a jejich rodiče, ale také nadšenci z řad veřejnosti pod odborným vedením pana Karla Vošahlíka, který se specializuje na výstavby okrasných zahrad a pěstování bonsají.
 • V zadní části  zahrady byla postavena – díky grantu z MŠMT – též venkovní učebna s nářaďovnou, která je určena především pro výuku Pěstitelství za nepříznivého počasí. V současné době bychom rádi rozšířili zahradu o naučnou stezku v blízkosti jezírka, kde by žáci mohli bezprostředně pozorovat jednotlivé biotopy. K tomuto účelu bychom rádi zřídili další učebnu ve formě jednoduchého altánu, kde bychom rozvíjeli všechny aktivity, které nyní musíme omezovat v případě nepříznivého počasí, především porovnávání rostlin planých a šlechtěných, rozeznávání léčivých rostlin, poznávání stavby rostlinných těl a v neposlední řadě bezprostředně pozorovali přírodu.
 • Nová učebna by nám umožnila také pravidelně, bez omezení povětrnostními vlivy, zaznamenávat změny v arboretu formou Deníku arboreta.
 • Areál školy je běžně otevřen v mimoškolních hodinách veřejnosti, občané i návštěvníci Merklína často navštěvují naši zahradu a vyslovují se o ní s uznáním. Těší nás, že se stává také cílem žáků z nižších ročníků ZŠ, přilehlé mateřské školy a Diakonie Merklín, kde se starají o zdravotně postižené děti.
 • Na stromy a na stěnu učebny chceme umístit hnízdní budky pro ptáky a úkrytové budky pro netopýry, abychom nalákali ještě více živočichů a naši žáci je mohli pozorovat.
 • Ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět, Člověk a příroda budeme pokračovat v tvorbě pracovních listů pro žáky prvního stupně, pozorovat rostlinstvo výškových stupňů, vodní, bahenní, luční i suchomilné rostliny, rozeznávat odlišnosti ve stavě těl jednotlivých druhů rostlin – a to v nejnázornější formě – přímo v přírodě.
 • Žáci 7. ročníku, v jejichž ŠVP je zahrnuto okrasné zahradnictví, povedou Deník arboreta (vzdělávací obor Člověk a svět práce). V této činnosti jim bude pomáhat již několik let při škole pracující Přírodovědný kroužek, který ji využije i při dalších aktivitách.
 • Učebnu ale využijeme i ve vzdělávacím oboru Umění a kultura při zpracování přírodních témat.
 • Do učebny docházejí se svými žáky i učitelé předmětů jako Anglický jazyk či Matematika – vždy se jedná o vítané zpestření výuky.
 • V odpoledních hodinách mohou učebnu využívat žáci docházející do Školní družiny – při práci v Ekologickém kroužku nebo při relaxaci.
 • Pochopitelně, každoročně při Dnu Země nám bude učebna sloužit jako stanoviště pro některou z aktivit
 • Díky projektu bychom chtěli vyměnit dřevěné ohraničení záhonů. Stávající se začíná rozkládat, nové bude nutno natřít moderním hydroizolačním nátěrem. Záhony chceme dosypat mulčovací kůrou.

Článek 2 – HARMONOGRAM PROJEKTU

 • I. – VI. 2013 – počátek projektu – příprava povrchu pod učebnu, objednání učebny, stolků, hranolů k záhonům, nátěrových hmot, hnízdních budek, zakoupení tavné pistole, štítků,sazenic rostlin s následnou výsadbou.
 • III. – VI. 2013 – montáž učebny, nátěr hranolů
 • I. – III. 2013 – příprava štítků k rostlinám v arboretu, zavěšení hnízdních budek pro ptáky
 • V. – VI. 2013 – úprava naučné stezky, montáž naučné cedule, instalace štítků k rostlinám.
 • VI.-X. 2013 – ukončení projektu – slavnostní otevření stezky

Článek 3 – VÝSTUPY PROJEKTU

 1. Doplnění stávajícího arboreta s umístěnými štítky rozšíří znalosti žáků o rostlinách.

  Žáci 7. ročníku povedou Deník arboreta. Žáci budou moci pozorovat změny ve stavbě těl rostlin planě rostoucích a šlechtěných.

 2. V předmětu Informatika vytvoří na toto téma žáci 2. stupně pracovní listy pro žáky 1. stupně.

 3. Z nové přírodní učebny mohou žáci bezprostředně sledovat rostlinstvo výškových stupňů a pozorovat hnízdící ptáky. V rámci předmětů Přírodopis, Zeměpis, Výtvarná výchova a Informatika vytvoří žáci průřezový projekt na téma Naučná stezka zelené zahrady, který bude umístěn ve vestibulu školy
 4. V předmětu Pěstitelství budou žáci 6. a 7. ročníku přímo na záhoně poznávat léčivé rostliny. Přímé pozorování je jistě daleko hlubší, než jakákoliv fotografie nebo obrázek.
 5. Učebnu využije jak Přírodovědný, tak Ekologický kroužek – zlepší se možnosti jejich práce.
 6. Učebna bude využita také při předmětu Výtvarná výchova jako místo pro práci, nebo jako objekt výtvarné práce.

Projekty

EUMŠMTNPÚSFŽPeduzměnaMAS Aktivios

Evropský fondEU peníze školám