Základní škola Merklín
rozšířené vyhledávání

Poskytnutí grantu

 • z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí

uzavřená podle § 269, odst. 2, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Základní škole Merklín, okres Plzeň – jih

 Článek 1 – Předmět

1(1)   Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele grantu poskytnout grant z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí pro realizaci projektu nazvaného:  Rozšíření učebny v přírodě a revitalizace Zelené zahrady.

1(2)   Příjemci grantu bude poskytnut grant na základě podmínek stanovených touto smlouvou, která sestává z tohoto dokumentu „Smlouvy o poskytnutí grantu“ (dále jen „smlouva o poskytnutí grantu“) a jeho příloh. Příjemce grantu tímto potvrzuje, že uvedené dokumenty četl, a že souhlasí s jejich zněním.

1(3)   Příjemce grantu přijímá grant a zavazuje se realizovat projekt na svou vlastní zodpovědnost.

Článek 2 – Doba realizace projektu

2(1)   Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu poslední z obou stran.

2(2)   Realizace projektu začne: 7.1.2013. Projekt bude ukončen 7.10.2013

2(3)   Doba trvání realizace projektu je 10 měsíců. Veškeré uznatelné výdaje a činnosti je možné realizovat pouze v tomto období.

Článek 3 – Financování projektu

3(1)   Odhad celkových způsobilých nákladů projektu, jejichž krytí může být financováno ze strany poskytovatele grantu, činí 70 000 Kč.

3(2)   Poskytovatel grantu se zavazuje poskytnout částku v maximální výši 70 000 Kč,
tj. 100 % předpokládaných celkových uznatelných nákladů .

3(3)   Zálohová platba ve výši  56 000 Kč bude vyplacena ne dříve než 14 kalendářních dní před zahájením projektu a  nejpozději do 1 měsíce od zahájení projektu.

3(4)  Zůstatková platba ve výši  14 000 Kč bude vyplacena do 45 dnů od data schválení závěrečné zprávy poskytovatelem grantu.

Popis projektu

Článek 1 – KLÍČOVÉ AKTIVITY

Aktivity projektu:

 • Jsme venkovská základní škola se 163 žáky. Výuka se zaměřuje na jazykovou a environmentální oblast. Vzhledem k počtu žáků máme poměrně dobré výkony též ve sportovních soutěžích. Ke škole přiléhá rozsáhlá zahrada, jejíž jedna část je již dlouhou dobu vyčleněna pro připravenou a z finančních důvodů stále odkládanou přístavbu tělocvičny, druhou – dříve nevyužívanou – postupně přeměňujeme na bezúdržbovou okrasnou, relaxační a naučnou plochu.
 • Máme vybudovanou kamennou zídku se skalničkami, okrasné záhony s bylinkami a květinami, které byly vyšlechtěny z původních planě rostoucích, podél přístupové cesty jsou umístěny říční kameny tak, jak je postupně řeka usazuje – od největších balvanů až po valounky a písek. V roce 2010 jsme díky grantu ČEZ dokončili výstavbu jezírka, takže naši žáci mohou pozorovat a krmit rybičky, sledovat vodní rostliny, a protože na jezírko navazuje napodobenina horského skalnatého terénu, také poznávat rostliny podle výskytu ve výškových stupních krajiny. Stromy, keře i byliny byly popsány českým i latinským názvem, bohužel, některé jmenovky se ztratily nebo byly poškozeny. Záhony jsou překryty mulčovací kůrou, část jich je ohraničena dřevěnými hranoly, které jsou však již značně napadené hnilobou. Do zahrady i jezírka se nám nastěhovali volně žijící živočichové jako ještěrky nebo vodoměrky, chodí sem pít mnoho ptáků. Při realizaci zahrady pomáhali a pomáhají pedagogům nejen žáci školy a jejich rodiče, ale také nadšenci z řad veřejnosti pod odborným vedením pana Karla Vošahlíka, který se specializuje na výstavby okrasných zahrad a pěstování bonsají.
 • V zadní části  zahrady byla postavena – díky grantu z MŠMT – též venkovní učebna s nářaďovnou, která je určena především pro výuku Pěstitelství za nepříznivého počasí. V současné době bychom rádi rozšířili zahradu o naučnou stezku v blízkosti jezírka, kde by žáci mohli bezprostředně pozorovat jednotlivé biotopy. K tomuto účelu bychom rádi zřídili další učebnu ve formě jednoduchého altánu, kde bychom rozvíjeli všechny aktivity, které nyní musíme omezovat v případě nepříznivého počasí, především porovnávání rostlin planých a šlechtěných, rozeznávání léčivých rostlin, poznávání stavby rostlinných těl a v neposlední řadě bezprostředně pozorovali přírodu.
 • Nová učebna by nám umožnila také pravidelně, bez omezení povětrnostními vlivy, zaznamenávat změny v arboretu formou Deníku arboreta.
 • Areál školy je běžně otevřen v mimoškolních hodinách veřejnosti, občané i návštěvníci Merklína často navštěvují naši zahradu a vyslovují se o ní s uznáním. Těší nás, že se stává také cílem žáků z nižších ročníků ZŠ, přilehlé mateřské školy a Diakonie Merklín, kde se starají o zdravotně postižené děti.
 • Na stromy a na stěnu učebny chceme umístit hnízdní budky pro ptáky a úkrytové budky pro netopýry, abychom nalákali ještě více živočichů a naši žáci je mohli pozorovat.
 • Ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět, Člověk a příroda budeme pokračovat v tvorbě pracovních listů pro žáky prvního stupně, pozorovat rostlinstvo výškových stupňů, vodní, bahenní, luční i suchomilné rostliny, rozeznávat odlišnosti ve stavě těl jednotlivých druhů rostlin – a to v nejnázornější formě – přímo v přírodě.
 • Žáci 7. ročníku, v jejichž ŠVP je zahrnuto okrasné zahradnictví, povedou Deník arboreta (vzdělávací obor Člověk a svět práce). V této činnosti jim bude pomáhat již několik let při škole pracující Přírodovědný kroužek, který ji využije i při dalších aktivitách.
 • Učebnu ale využijeme i ve vzdělávacím oboru Umění a kultura při zpracování přírodních témat.
 • Do učebny docházejí se svými žáky i učitelé předmětů jako Anglický jazyk či Matematika – vždy se jedná o vítané zpestření výuky.
 • V odpoledních hodinách mohou učebnu využívat žáci docházející do Školní družiny – při práci v Ekologickém kroužku nebo při relaxaci.
 • Pochopitelně, každoročně při Dnu Země nám bude učebna sloužit jako stanoviště pro některou z aktivit
 • Díky projektu bychom chtěli vyměnit dřevěné ohraničení záhonů. Stávající se začíná rozkládat, nové bude nutno natřít moderním hydroizolačním nátěrem. Záhony chceme dosypat mulčovací kůrou.

Článek 2 – HARMONOGRAM PROJEKTU

 • I. – VI. 2013 – počátek projektu – příprava povrchu pod učebnu, objednání učebny, stolků, hranolů k záhonům, nátěrových hmot, hnízdních budek, zakoupení tavné pistole, štítků,sazenic rostlin s následnou výsadbou.
 • III. – VI. 2013 – montáž učebny, nátěr hranolů
 • I. – III. 2013 – příprava štítků k rostlinám v arboretu, zavěšení hnízdních budek pro ptáky
 • V. – VI. 2013 – úprava naučné stezky, montáž naučné cedule, instalace štítků k rostlinám.
 • VI.-X. 2013 – ukončení projektu – slavnostní otevření stezky

Článek 3 – VÝSTUPY PROJEKTU

 1. Doplnění stávajícího arboreta s umístěnými štítky rozšíří znalosti žáků o rostlinách.

  Žáci 7. ročníku povedou Deník arboreta. Žáci budou moci pozorovat změny ve stavbě těl rostlin planě rostoucích a šlechtěných.

 2. V předmětu Informatika vytvoří na toto téma žáci 2. stupně pracovní listy pro žáky 1. stupně.

 3. Z nové přírodní učebny mohou žáci bezprostředně sledovat rostlinstvo výškových stupňů a pozorovat hnízdící ptáky. V rámci předmětů Přírodopis, Zeměpis, Výtvarná výchova a Informatika vytvoří žáci průřezový projekt na téma Naučná stezka zelené zahrady, který bude umístěn ve vestibulu školy
 4. V předmětu Pěstitelství budou žáci 6. a 7. ročníku přímo na záhoně poznávat léčivé rostliny. Přímé pozorování je jistě daleko hlubší, než jakákoliv fotografie nebo obrázek.
 5. Učebnu využije jak Přírodovědný, tak Ekologický kroužek – zlepší se možnosti jejich práce.
 6. Učebna bude využita také při předmětu Výtvarná výchova jako místo pro práci, nebo jako objekt výtvarné práce.

Projekty

EUMŠMTLogo Plzeňského krajeNPÚSFŽPeduzměnaMAS Aktivios

Evropský fondEU peníze školám